****หมายเหตุ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตรวจรุ่นที่ 4 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00-16.00น.****