นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์ นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชาติ  ณ ห้องทิวลิป โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี เป็นผู้ฝึกซ้อม               นางสาวรุ่งอรุณ ธาระเปลื้อง นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาการเลขานุการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ครูจันประภา ขำอ่อน เป็นผู้ฝึกซ้อม             นายจิรพัฒน์ ชโลธร นายวัชรากรณ์ ตั้งรัตนสมบูรณ์ และนายพชรพล ลาภเหลือ นักศึกษาระดับ ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ครูฉัตรพฤกษ์ และครูจักรกฤษณ์ อุทัยรัศมี เป็นผู้ฝึกซ้อม             นายจตุรพล นิลปาน นายนิพัฒน์ สุขชิน และนายธีรนัย ธราดลธนสาร นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับชาติ จากการแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ครูธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา และครูตฤณ บำรุงสวน เป็นผู้ฝึกซ้อม             นายธีรวัต แจ่มแจ้ง และนายบริพัฒน์ แสงงาม นักเรียนระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะงานปูน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีครูบำรุง รื่นรมย์ เป็นผู้ฝึกซ้อม
            นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติ จากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสากลหญิง  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีครูปุณจรีย์ เจริญสุข เป็นผู้ฝึกซ้อม                นายจีรศักดิ์ สมศรี นักเรียนระดับ ปวช. 1 แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากการประกวดดนตรีไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ครูพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล เป็นผู้ฝึกซ้อม