หน้าหลักภาพกิจกรรม >> โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พ้อมครุภัณฑ์
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร งบประมาณ 27,360,000 บาท

คณะกรรมการตรวจการจ้าง
     นายวิรัตน์         เศรษฐสถาพร       ประธานกรรมการ
     นายวิเชียร        เดชะผล                          กรรมการ
     นายชัยฉลอง    เดชบุรัมย์                        กรรมการ
     นายสุรศักดิ์      สุนทร                              กรรมการ
     นายวรชัย         มั่นศิลป์                           กรรมการ

คณะกรรมการควบคุมงาน
     นายอัครนันท์   ศิริตาเกษมศิลป์    ประธานกรรมการ
     นางกรุณากร    รัตนภูผา                          กรรมการ
     นายรณฤทธิ์     ฤทธิมนตรี                       กรรมการ
     นายวันชัย        เสาวรส                           กรรมการ
     นายวิเชียร       แซ่ตั๊ง                              กรรมการ

( ตามสัญญาเลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๙ )
ดำเนินการสร้างโดย  บริษัท  กนกพรการช่าง  ๑๙๒๒

Rate:
2.5 stars เฉลี่ย : 2.5 จาก 8 ครั้ง