www.technicchan.ac.th

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รุ่นที่ 1 และ 2 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายพิษณุ รักษาศีล นายการุญ บุญล้อม และ นายธนรัช ธนากร คณะทำงานโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนฯ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019