www.technicchan.ac.th

การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อหารือในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เป็นมหานครผลไม้ มหานครท่องเที่ยวธรรมชาติ และเป็นเมืองอัจฉริยะในบริบทอื่นๆ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องไพริน (ชั้น 2) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี