www.technicchan.ac.th

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบันเทคโนโลยีที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาใหม่ เเละนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดย ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ เเละความร่วมมืออาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาตตะวันออก ให้เกียรติบรรยายถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา โดยมี นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะดำเนินงาน เเละนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี