มาตรการ​ป้องกัน​เเละ​ควบคุม​การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

มาตรการ​ป้องกัน​เเละ​ควบคุม​การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของวิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก