www.technicchan.ac.th

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี สอดคล้องตามนโนบายการจัดห้องเรียนอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีกศึกษา โดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี