www.technicchan.ac.th

การประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาภาครัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 / 2564 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี