www.technicchan.ac.th

คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการติดตามความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในสังกัดอาชีวศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) โดย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี