www.technicchan.ac.th

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของภูมิทัศน์สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2