www.technicchan.ac.th

ประกาศรายชื่อ นักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)

2960_โควต้า…-ปวส.-2563