www.technicchan.ac.th

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารีวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) อำเภอเมือง จังหวีดจันทบุรี