www.technicchan.ac.th

ขอแสดงความยินดี

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา