ลำดับที่ เรื่อง ว/ด/ป
71. ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุง ณ วันที่ 28 พ.ค. 60   28 พ.ค. 2560
70. แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560  25 พ.ค. 2560
69. การใช้ระบบ WiFi ผ่าน smart phone ภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีไม่ต้องผ่านระบบ Authen  3 พ.ค. 2560
68. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 1/2560  24 เม.ย. 2560
67. รายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ   29 มี.ค. 2560
66. ตัวอย่างโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  21 มี.ค. 2560
65. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  28 ก.พ. 2560
64. คำสั่งประกวดโครงงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  28 ก.พ. 2560
63. เรื่องการปรับปรุงระบบ User&Password การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัย  24 ก.พ. 2560
62. การเปลี่ยนไอพีสำหรับ NOD ENDPOINT ANTIVIRUS  24 ก.พ. 2560
61. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  2 ก.พ. 2560
60. คำสั่งวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม) เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีการศึกษา 2559  23 ธ.ค. 2559
59. รายการมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561   17 พ.ย. 2559
58. ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  26 ต.ค. 2559
57. การป้องกันคอมพิวเตอร์ด้วย NOD ENDPOINT  22 ต.ค. 2559
56. แบบฟอร์มส่งคะแนนดิบ (วผ.1)  14 ก.ย. 2559
55. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560  17 ส.ค. 2559
54. ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559  26 ก.ค. 2559
53. แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา  25 ก.ค. 2559
52. อนุสนธิคำสั่งใหญ่ ปี1-2559  22 ก.ค. 2559

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


รายงานการประเมินผลตนเอง Self Assessment Report


งานวิจัย Research


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Botanical Garden School


บริการชุมชน Public Services


ทักษะวิชาชีพ Professional Skills


สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ Innovation


อิเลิร์นนิง E-Learning


ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Internet room


เว็บไซต์ อศจ. WebLinks


ตรวจสอบเครือข่าย System Monitor


ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ Student


นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Innovation


ครุภัณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี Durable articles


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 389 คน
สถิติเดือนนี้ 12,352 คน
 สถิติปีนี้ 101,475 คน
สถิติทั้งหมด 372,449 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2017 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by Datacenter.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ