ประชุมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับจังหวัด
ประชุมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center Thailand 4.0)ระดับจังหวัด...
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix...
9 มิ.ย. 2560 / 87 ผู้ชม
ผลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาครูภูฏาน
ผลการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาครูภูฏาน...
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษได้ท...
30 พ.ค. 2560 / 168 ผู้ชม
พิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน หรือผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดอาชีพ
พิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน หรือผู้สนใจในการเปลี่ยนแปลงหรือต่อยอดอาชีพ...
นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะให้แก่ประชาชน หรือผู้สนใจในการเปล...
30 พ.ค. 2560 / 161 ผู้ชม
คณะศึกษาดูงานชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ วท.จันทบุรี
คณะศึกษาดูงานชมรม To Be Number One มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ วท.จันทบุรี...
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจ้นทบุรี คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับ ผู้อ...
30 พ.ค. 2560 / 136 ผู้ชม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ...
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดอบรมชี้แ...
30 พ.ค. 2560 / 87 ผู้ชม
โครงการ พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0
โครงการ พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร ให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0...
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้จัดโครงการ พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากร เพื่อให้มีสมรรถนะวิชาชีพการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และมาตรฐานประกันคุณภาพใน การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมจากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีว...
26 พ.ค. 2560 / 133 ผู้ชม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ...

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดอบรมชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ...

26 พ.ค. 2560 / 139 ผู้ชม
กาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
กาชาดจังหวัดจันทบุรี ที่ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน...
นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้ต้อนรับนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ที่ได...
25 พ.ค. 2560 / 151 ผู้ชม

หน้าที่ 1 จาก 33 ->>