โปรแกรมการเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ

(ปวช.)  2545 ปรับปรุง 2546

 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

โปรแกรมการเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2545 ปรับปรุง 2546

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

     

 

สาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง

สาขาพาณิชยกรรม เรียนรวมโปรแกรมที่ 1

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์(งานสีรถยนต์)

สาขาพาณิชยกรรม เรียนรวมโปรแกรมที่ 2

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ (งานเครื่องกลแก๊ซโซลีน)

สาขาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี (เรียนรวม)

สาขาวิชาเครื่องกล สาขายานยนต์ (ทวิภาคี)

สาขาพาณิชยกรรม สาขางานการขาย  (เรียนรวม)

สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาเครื่องมือกล

สาขาพาณิชยกรรม สาขางานเลขานุการ  (เรียนรวม)

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ งานเชื่อมโลหะ

สาขาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เรียนรวม)

สาขางานไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า)

สาขาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี

สาขางานไฟฟ้ากำลัง (งานเครื่องเย็นและปรับอากาศ)

 

 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

 

สาขางานเมคคาทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (รับจาก ม.6)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (รับจาก ม.6)

 

 

 

 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขางานติดตั้งไฟฟ้า(งานติดตั้งไฟฟ้า)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (งานเครื่องเย็นและปรับอากาศ)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

สาขางานโยธา  สาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (กลุ่มงานซ่อมเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน)

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (กลุ่มงานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล)

 

 

สาขาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          

พุทธศักราช 2546  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.  รับจาก  ปวช.)

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

พุทธศักราช 2546

     ประเภทพาณิชยกรรม (ปวส.  รับจาก  ปวช.)

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคก่อสร้าง     

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี    

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์        

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

รับ ปี 2548 รุ่นที่ 8

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการคลังสินค้า

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก์

สาขางานการจัดการการขนส่ง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

(งานเครื่องเย็นและปรับอากาศ)

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

(งานติดตั้งไฟฟ้า)

 

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

(ทวิภาคี) รับปี 2549

 

 

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์

รวมหลักสูตร ปวช.

รวมหลักสูตร ปวส.