ค้นหาตามคำ : ทั้งหมด..

 • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครนักเรียน – นักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครนักเรียน – นักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม)
4 ก.พ. 2559 66 ผู้ชม


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครนักเรียน – นักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม) ทั้งในระดับ ปวช, และ ปวส. ในปีการศึกษา 2559

 • กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต สำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต สำหรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
3 ก.พ. 2559 65 ผู้ชม


กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตสำหรับนักเรียนใหม่ ( ปวช ) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

 • กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 ก.พ. 2559 48 ผู้ชม


กำหนดการโครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมจันผา อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559
3 ก.พ. 2559 58 ผู้ชม


ประชาสัมพันธ์

 • รายงานการประขุมครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

รายงานการประขุมครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
1 ก.พ. 2559 121 ผู้ชม


 • กำหนดการติว V-Net ของนักศึกษา ปวช. และ ปวส.

กำหนดการติว V-Net ของนักศึกษา ปวช. และ ปวส.
3 ก.พ. 2559 108 ผู้ชม


 • กำหนดการการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในภาคปรกติ ( สอบเข้า )

กำหนดการการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในภาคปรกติ ( สอบเข้า )
29 ม.ค. 2559 254 ผู้ชม


กำหนดการการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในภาคปรกติ ( สอบเข้า ) ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 • แจ้งเปลี่ยนกำหนดการการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการการปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.
2 ก.พ. 2559 144 ผู้ชม


 • สรุปโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา ( OPEN HOUSE )

สรุปโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา ( OPEN HOUSE )
1 ก.พ. 2559 195 ผู้ชม


สรุปโครงการเยี่ยมชมสถานศึกษา ( OPEN HOUSE ) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

 • แบบบันทึกแจ้งผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและแบบแจ้งรายชื่อโครงการนักเรียน นักศึกษา

แบบบันทึกแจ้งผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและแบบแจ้งรายชื่อโครงการนักเรียน นักศึกษา
28 ม.ค. 2559 176 ผู้ชม


แบบบันทึกแจ้งผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ และแบบแจ้งรายชื่อโครงการนักเรียน นักศึกษา

 • กำหนดการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา โควตารอบ 2 วันที่ 30 มกราคม 2559

กำหนดการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา โควตารอบ 2 วันที่ 30 มกราคม 2559
28 ม.ค. 2559 181 ผู้ชม


 • คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
26 ม.ค. 2559 614 ผู้ชม


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • แจ้ง กำหนดการการรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2558 ของ ปวช.3 และ ปวส.2

แจ้ง กำหนดการการรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2558 ของ ปวช.3 และ ปวส.2
26 ม.ค. 2559 620 ผู้ชม


แจ้งค่าใช้จ่ายและกำหนดการการรับประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ของระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

 • ประชุมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีประจำปีการศึกษา

ประชุมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีประจำปีการศึกษา
26 ม.ค. 2559 585 ผู้ชม


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในรูปแบบของอาชีวศึกษาจังหวัดให้กับนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ในปีการศึกษา 2558 เพื่อนำผลทีไ่ด้ไปใช้ในการประเมินของการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัด

 • แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ " โครงการคนดีศรีอาชีวะ "
25 ม.ค. 2559 648 ผู้ชม


แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ " โครงการคนดีศรีอาชีวะ " จากวันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ หอประชุมจันผาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค

สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค
20 ม.ค. 2559 1168 ผู้ชม


สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และ ระดับภาค ประจำภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

 • ตารางการติว V-Net ของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

ตารางการติว V-Net ของนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
18 ม.ค. 2559 1231 ผู้ชม


แจ้งนักศึกษา เกี่ยวกับตารางการติว V-Net ของนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ของปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • ตารางแจ้งกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2

ตารางแจ้งกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2
18 ม.ค. 2559 939 ผู้ชม


ตารางแจ้งกำหนดการเรียนภาคฤดูร้อนในช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • แจ้งจำนวนโควตาสำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตารอบที่สอง

แจ้งจำนวนโควตาสำหรับเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตารอบที่สอง
18 ม.ค. 2559 1172 ผู้ชม


สรุปผลจำนวนนักศึกษาโควตารอบแรก และแจ้งจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับในการรับสมัครนักศึกษาโควตาสำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีในรอบที่ 2

 • ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
14 ม.ค. 2559 2298 ผู้ชม


บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

เมนูหลัก Mainmenu


สาขาวิชา DIVISION


บริการนักศึกษา Student Services


สถิติเว็บไซต์

 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 229 คน
สถิติเดือนนี้ 2,884 คน
 สถิติปีนี้ 14,595 คน
สถิติทั้งหมด 132,497 คน


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์:039-311198,039-321878 โทรสาร: 039-311699
อีเมล์:admin@technicchan.ac.th © 2014 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design & Development by ณัฐวิโรจน์ โพธิ์ตาดทอง || เข้าสู่ระบบ